Shkolla  përfshin një sipërfaqe prej 21000m2  në të cilën gjendet godina shkollore, e cila përfshin 1800m2 , me tre kate hapësirë shkollore,  sallë sportive me 1500m2 ,  punëtoria metalike me 1000m2 ,  kurse pjesa tjetër është sipërfaqe me gjelbërim të ulët.  Shkolla e Mesme Komunale   “Drita” – Kërçovë, është i vetmi institucion edukativo - arsimor për arsim të mesëm në regjionin e Kërçovës në gjuhën shqipe.  Në kompleksin shkollor gjenden dy godina shkollore, ku risia e këtij vit është se do te zgjerohemi edhe me 12 mësonjëtore me tepër dhe tash me kemi edhe pamjen e re te Shkollës sonë me një fasadë tërësisht moderne dhe me termoizolim cilësor, ku do të jemi më ngrohtë me më pak energji të harxhuar, me  terrene të hapura sportive,  salla e sportit dhe punëtoria metalike ku mbahet mësim praktik i drejtimi elektro-teknik dhe makinerisë.

Po ashtu  kemi edhe laboratorë të pajisura shumë mirë për drejtimin e farmacisë dhe atij të elektroteknikës. 

 

Puna edukativo - arsimore në shkollë përbëhet nga organizimi dhe realizimi i mësimit kualitativ.  Kuadri arsimor dhe udhëheqës nëpërmjet metodave të tyre didaktike është gjithmonë i përgatitur për të realizuar planet dhe programet mësimore të parapara nga Ministria e Arsimit dhe Shkencës dhe njëkohësisht të japë njohuritë e saj në mënyrën më të përshtatshme që nxënësi të mund t’i përvetësojë njësitë mësimore që të arrijë sukses sa më të madh.  Puna edukativo-arsimore në shkollë ka për qëllim që të motivojë nxënësit për dituri.  Skaj kësaj, është e nevojshme një shkollë e lartë e udhëheqësisë,  organizim dhe realizim i punës edukativo-arsimore,  vëzhgim kontinuitiv dhe objektiv të rezultateve të arritura te nxënësit,  respektimin e personalitetit të nxënësit dhe arsimtarit,  vendimet dhe mendimet e aktiveve profesionale,  Këshilli i Prindërve,  Këshillit të Arsimtarëve,  Këshillit të Shkollës dhe Ministrisë për Arsim dhe Shkencë,  si dhe nga Byroja për Zhvillim të Arsimit

 

slajdi

VISUAL FUNDAMENTAL PARAMETERS
POWERFUL TIMELINE EDITOR
LAYER MANAGEMENT
Full screen video
Auto-play/pause video
HTML5
Youtube
Mighty video support
...