ORAR I PUNËS

Për nxënësit e vitit IV pranë SHMK ‘’Drita’’ -Kërçovë

prej datës 20.05.2019 deri me datë 31.08.2019

 1. Më datë 17.05.2019 përfundon procesi mësimor për nxënësit e vitit IV.
 2. Me datë 20.05.2019 në ora 14,00 do të shpallen rezultatet e suksesit dhe do bëhet dhënia e dëftesave për nxënësit e vitit IV.
 3. Prej datës 20.05.2019 deri 28.05.2019 do të mbahet mësim vazhdues (për nxënësit që kanë ngelur në riprovim dhe provim klasor/provim të vitit), me orar të përgatitur nga arsimtarët e lëndëve përkatëse, që do të shpallen në tabelën e shpalljeve.

4. Më datë   21.05.2019, do të bëhet paraqitja e riprovimeve, provimeve klasore (provimit të vitit), dhe ato private për nxënësit e vitit IV.

5. Më datë 22, 23 dhe 27.05.2019 - Pjesa me shkrim e riprovimeve, provimeve klasore (provimit të vitit), dhe private për nxënësit e vitit IV, sipas orarit si më poshtë vijon :

 1. a)Gjuhë dhe letërsi shqipe........................................ më datë 22. 05. 2019   prej orës 10:00;
 2. b)Gjuhë dhe letërsi maqedonase............................... më datë 22. 05. 2019 prej orës 12:00;  
 3. c)Matematikë............................................................... më datë 23. 05. 2019   prej orës 10:00;
 4. d)Gjuhë angleze ........................................................ më datë 27. 05. 2019 prej orës   10:00;
 5. e)Gjuhë frënge/gjermane.......................................... më datë 27. 05. 2019 prej orës   12:00.
 1. Më datë 28, 29 dhe 30.05.2019 - Pjesa me gojë e riprovimeve, provimeve klasore (provimit të vitit), dhe private për nxënësit e vitit IV sipas orarit të komisioneve.

7. Më datë 31. 05. 2019 (e premte), me fillim në ora 12:30 do të mbahet Këshilli i Arsimtarëve.

dhe të njëjtën ditë me fillim në ora 14:00 do të shpallen rezultatet e suksesit dhe do bëhet dhënia e dëftesave për nxënësit e vitit IV.

DINAMIKA E AKTIVITETEVE PJESA EKSTERNE E MATURËS SHTETËRORE, MATURËS SHKOLLORE DHE PROVIMIT PËRFUNDIMTAR PËR AFATIN E QERSHORIT  PËR VITIN SHKOLLOR 2018-2019

 • 01.06.2019 - Provimi nga lënda       mësimore zgjedhore, pjesa eksterne e maturës shtetërore   Gjuhë angleze,       Gjuhë gjermane ose       Gjuhë frënge,   me fillim në ora 10,00.
 • 08.06.2019- Provimi nga lënda mësimore e detyruar, pjesa eksterne e maturës shtetërore,  Gjuhë dhe letërsi shqipe,         me fillim në ora 10,00.
 • 11.06.2019 - Provimi nga lënda       mësimore zgjedhore, pjesa eksterne e maturës shtetërore   Kimi, Fizikë, Biologji, Histori, Filozofi, Sociologji dhe Biznes,         me fillim në ora 10,00.
 • 13.06.2019 - Provimi nga lënda       mësimore zgjedhore, pjesa esksterne e maturës shtetërore       Matematikë,   me fillim në ora 10,00.

Vërejtje : Nxënësit janë të obliguar të jenë në shkollë një orë para fillit të mbajtjes së provimit, gjithashtu duhet të kenë letërnjoftimin ose pasaportë, si dhe materiale të nevojshme për lëndën përkatëse.

 • Më datë 20.06.2019 – do të mbahen provimet interne       të maturës shtetërore, maturës shkollore dhe provimit përfundimtar, me fillim në ora 09,00.

8 . Më datë 12.06.2019 - me fillim në ora 09:00, dhënia e Maturës Shkollore dhe Provimit Përfundimtar nga gjuha amtare.

AFATI I DYTË I QERSHORI PREJ 17 QERSHOR DERI 28 QERSHOR 2019.

VËREJTJE : (AFATI I LARTPËRMENDUR VLEN PËR AFATIN E GUSHTIT, I CILI REALIZOHET NË QERSHOR PËR ARSYE SE NXËNËSIT E VITEVE IV, TË CILËT DUHET T’U NËNSHTROHEN RIPROVIMEVE, PROVIMEVE KLASORE DHE PRIVATE, QË TË MUND TË MARRIN DËFTESË PËR KRYERJEN E VITIT IV DHE TË MUNDET T’I NËSHTROHEN MATURËS SHTETËRORE, MATURËS SHKOLLORE DHE PROVIMIT PËRFUNDIMTAR NË AFATIN E GUSHTIT).

9. Prej datës 17.06.2019 deri më datë 28.06.2019 - do të mbahet mësim vazhdues (për nxënësit që kanë ngelur në riprovim, provim klasor (provim të vitit), me orar të përgatitur nga arsimtarët e lëndëve përkatëse, që do të shpallen në tabelën e shpalljeve.

10. Më datë 17.06.2019 dhe 18.06.2019 - Paraqitja e riprovimeve, provimeve klasore (provimit të vitit), dhe private për nxënësit e vitit IV.

11. Më datë 19, 20 dhe 21.06.2019 - Pjesa me shkrim e riprovimeve, provimeve klasore (provimit të vitit), dhe private për nxënësit e vitit të IV si më poshtë vijon:

 1. a)Gjuhë dhe letërsi shqipe................................... më datë 19. 06. 2019   prej orës 10:00;
 2. b)Gjuhë dhe letërsi maqedonase.......................... më datë 19. 06. 2019   prej orës 12:00;  
 3. c)Matematikë.......................................................... më datë 20. 06. 2019   prej orës 10:00;
 4. d)Gjuhë angleze ................................................... më datë 21. 06. 2019 prej orës   10:00;
 5. e)Gjuhë frënge/gjermane.................................... më datë 21. 06. 2019 prej orës   12:00.

12. Më datë  24, 25, 26 dhe 27.06. 2019 - Pjesa me gojë e riprovimeve , provimeve klasore (provimit të vitit), dhe private për nxënësit e vitit IV sipas orarit të komisioneve.

13 . Më datë 28. 06. 2019 me fillim në ora 11:00 do të mbahet Këshilli i Arsimtarëve dhe të njëjtën ditë me fillim në ora 13:00 do të shpallen rezultatet e suksesit dhe do bëhet dhënia e dëftesave për nxënësit e vitit IV.

DINAMIKA E AKTIVITETEVE PJESA EKSTERNE E MATURËS SHTETËRORE, MATURËS SHKOLLORE DHE PROVIMIT PËRFUNDIMTAR AFATI I GUSHTIT  PËR VITIN SHKOLLOR

2018-2019

 • 12.08.2019 - Provimi nga lënda       mësimore zgjedhore, pjesa eksterne e maturës shtetërore   Gjuhë angleze,       Gjuhë gjermane ose       Gjuhë frënge,   me fillim në ora 10,00.
 • 13.08.2019- Provimi nga lënda mësimore e detyruar, pjesa eksterne e maturës shtetërore,   Gjuhë dhe letërsi shqipe,         me fillim në ora 10,00.
 • 14.08.2019 - Provimi nga lënda       mësimore zgjedhore, pjesa eksterne e maturës shtetërore   Kimi, Fizikë, Biologji, Histori, Filozofi, Sociologji dhe Biznes,         me fillim në ora 10,00.
 • 15.08.2019 - Provimi nga lënda       mësimore zgjedhore, pjesa esksterne e maturës shtetërore       Matematikë,   me fillim në ora 10,00.
 • Më datë 21 GUSHT 2019do të mbahen provimet interne të maturës shtetërore, maturës shkollore dhe provimit përfundimtar, me fillim në ora 09,00.

14. Më datë 16.08.2019- me fillim në ora 09,00 dhënia e provimit përfundimtar nga gjuha amtare.

15. Prej datës 19.08.2019 deri më datë 23.08.2019 - Prezantimi dhe mbrojtja e detyrës proektuese me orar që do të shpallet nga ana e anëtarëve të komisioneve.

16. Më datë _______2019 -Shpallja e rezultateve preliminare nga pjesa eksterne të provimit të maturës shtetërore   (nxënësit të cilët nuk do parashtrojnë kundërshtime,   rezultate janë përfundimtare).

17. Pas shpalljes së rezultateve preliminare, nga pjesa eksterne e provimit të maturës shtetërore, në afat prej dy ditësh   nxënësit kanë të drejtë ankesë/kundërshtim.

18. Më datë ________2019 - Shpallja e rezultateve përfundimtare nga pjesa eksterne të provimit të maturës shtetërore (për nxënësit që kanë parashtruar kundërshtime).

19. Më datë ___________2019 - Paraqitja e maturës shtetërore për afatin e gushtit.

Për ndryshimet plotësuese të orarit do të ju njoftojmë në kohë.

                                                                                                    

07.05.2019                                                                                                  SHMK” Drita” - Kërçovë

Kërçovë.                                                                                                             Drejtori,

                                                                                                                          Festim Ahmeti

                                                                                                 _______________

slajdi

VISUAL FUNDAMENTAL PARAMETERS
POWERFUL TIMELINE EDITOR
LAYER MANAGEMENT
Full screen video
Auto-play/pause video
HTML5
Youtube
Mighty video support
...