Afati i provimeve private

Afati   Prill,  2018

Lënda Data Ora Objekti
1. Gjuhë shqipe  18.04.2018  12:30 Gjimnazi
2. Gjuhë maqedonase 17.04.2018 11:30  Gjimnazi
3. Gjuhë angleze / / /
4. Gjuhë frënge 17.04.2018 12:00 /Gjimnazi
5. Gjuhë gjermane / / Gjimnazi
6. Gjuhë latine 17.04.2018 12:30 Gjimnazi
7. Matematikë 18.04.2018 12:00 Gjimnazi
8. Fizikë 19.04.2018 12:30  Gjimnazi
9. Kimi 18.04.2018 16:00 Gjimnazi
10. Biologji 18.04.2018 13:30 Gjimnazi
11. Informatikë / /  Gjimnaz
12. Gjeografi /
/ /
13. Histori 18.04.2018 12:30 Gjimnazi
14. Sociologji-Filozofi – Logjikë 17.04.2018 09:15 Gjimnazi
15. Pedagogji – Etikë - Psikologji  19.04.2018  12:00  Gjimnazi
15. Pedagogji – Etikë - Psikologji  19.04.2018  12:00  Gjimnazi
16. Arsim Qytetar  19.04.2018  12:00  Gjimnaz
17. Art Figurativ/ Art Muzikor 20.04.2018 10:00 Gjimnazi
18. Sport dhe aktivitete sportive 18.04.2018 12:30 Gjimnazi
19. Lëmdët e makinerisë / /  Gjimnazi
20. Lëndët Elektroteknike 19.04.2018 10:00 /
21. Lëndët Ekonomike  17.04.2018  12::30 Gjimnazi
22. Lëndët e Shëndetësisë – Motër Medicinale 19.04.2018 10:00 Ish konv.
23. Lëndët e Shëndetësisë -  Teknik Laboratoriko - Farmaceutik 19.04.2018 14:30 Ish konv.
24. Mësim praktik - Shëndetësi 17.04.2018 11:30 Ish konv.
25. Drejtësi /  / Gjimnazi
26. Aktivitete Projektuese 23.04.2018 12:30 Gjimnazi

slajdi

VISUAL FUNDAMENTAL PARAMETERS
POWERFUL TIMELINE EDITOR
LAYER MANAGEMENT
Full screen video
Auto-play/pause video
HTML5
Youtube
Mighty video support
...