Afati i provimeve për provimet private, klasore dhe riprovimet

Afati   Shkurt,  2018

Lënda Data Ora Objekti
1. Gjuhë shqipe     Gjimnazi
2. Gjuhë maqedonase 19.02.2018 12:30  Gjimnazi
3. Gjuhë angleze 19.02.2018 11:00 Gjimnazi
4. Gjuhë frënge / / /
5. Gjuhë gjermane 19.02.2018 12:00 Gjimnazi
6. Gjuhë latine 19.02.2018 14:00 Gjimnazi
7. Matematikë 23.02.2018 12:00 Gjimnazi
8. Fizikë 20.02.2018 12:30  Gjimnazi
9. Kimi 21.02.2018 16:00 Gjimnazi
10. Biologji 19.02.2018 12:30 Gjimnazi
11. Informatikë 22.02.2018 13:00  Gjimnaz
12. Gjeografi /
/ /
13. Histori 21.02.2018 13:00 Gjimnazi
14. Sociologji-Filozofi – Logjikë 22.02.2018 11:00 Gjimnazi
15. Pedagogji – Etikë - Psikologji  22.02.2018  12:30  Gjimnazi
16. Arsim Qytetar  /  /  /
17. Art Figurativ/ Art Muzikor 20.02.2018 11:00 Gjimnazi
18. Sport dhe aktivitete sportive 19.02.2018 13:00 Gjimnazi
19. Lëndët e Makinerisë 22.02.2018  12:30  Gjimnazi
20. Lëndët Elektroteknike /  / /
21. Lëndët Ekonomike Gjimnazi
22. Lëndët e Shëndetësisë – Motër Medicinale 22.02.2018 11:00 Ish konv.
23. Lëndët e Shëndetësisë -  Teknik Laboratoriko - Farmaceutik 22.02.2018 14:00 Ish konv.
24. Mësim praktik - Shëndetësi 20.02.2018 11:30 Ish konv.
25. Drejtësi /  / Gjimnazi
26. Aktivitete Projektuese 23.02.2018 12:30 Gjimnazi

slajdi

VISUAL FUNDAMENTAL PARAMETERS
POWERFUL TIMELINE EDITOR
LAYER MANAGEMENT
Full screen video
Auto-play/pause video
HTML5
Youtube
Mighty video support
...