Afati i provimeve për kandidatët me korrespodencë

                                  Afati - Prill 2017

  Lënda Data Ora Vendi
1. Gjuhë shqipe
2. Gjuhë maqedonase 21.04.2017 12:45 Gjimnaz
3. Gjuhë angleze  18.04.2017  11:00  Gjimnaz
4. Gjuhë frënge
5. Gjuhë gjermane
6. Gjuhë latine 18.04.2017 11:30 Gjimnaz
7. Matematikë 19.04.2017 12:30 Gjimnaz
8. Fizikë 24.04.2017 11:00 Gjimnaz
9. Kimi 19.04.2017 9:30 Gjimnaz
10. Biologji 18.04.2017 12:00 Gjimnaz
11. Informatikë 19.04.2017 12:30 Gjimnaz
12. Gjeografi
13. Histori 19.04.2017 12:00 Gjimnaz
14. Filozofi- Logjikë-Sociologji 20.04.2017 12:00 Gjimnaz
15. Pedagogji -Etikë-Psikologji
16. Arsim Qytetar 24.04.2017 12:00 Gjimnaz
17. Art Figurativ- Muzikor  18.04.2017  12:00 Gjimnaz
18. Sport dhe aktiv. sportive
19. Lëndët e Makinerisë
20. Lëndët Elektroteknike 21.04.2017 15:00 Ish konvi.
21. Lëndët Ekonomike 19.04.2017 11:00 Kab. 12
22. Lëndët e Shëndetësisë - Motër medicinale 18.04.2017 14:00 Gjimnaz
23. Lëndët e Shëndetësisë -  Teknik laboratoriko-farmaceutik 21.04.2017 13:30 Ish konvi.
24. Mësim praktik -Shëndetësi 20.04.2017 12:30 Ish konvi.
25. Drejtësi
26. Aktivitete Projektuese 24.04.2017 13:00 Gjimnaz

slajdi

VISUAL FUNDAMENTAL PARAMETERS
POWERFUL TIMELINE EDITOR
LAYER MANAGEMENT
Full screen video
Auto-play/pause video
HTML5
Youtube
Mighty video support
...