Afati i provimeve për kandidatët me korrespodencë

                                  Afati - Shkurt 2017

 

Lënda Data Ora Vendi
1. Gjuhë shqipe 20.02.2017 12:00 Gjimnaz
2. Gjuhë maqedonase 20.02.2017 13:00 Gjimnaz
3. Gjuhë angleze
4. Gjuhë frënge 20.02.2017 12:00 Gjimnaz
5. Gjuhë gjermane
6. Gjuhë latine 20.02.2017 13:00 Gjimnaz
7. Matematikë 20.02.2017 13:00 Gjimnaz
8. Fizikë 21.02.2017 12:00 Kab. 7
9. Kimi 22.02.2017 10:00 Gjimnaz
10. Biologji 23.02.2017 12:00 Gjimnaz
11. Informatikë 23.02.2017 13:00 Gjimnaz
12. Gjeografi 24.02.2017 13:00 Gjimnaz
13. Histori 24.02.2017 12:00 Gjimnaz
14. Filozofi- Logjikë-Sociologji 23.02.2017 12:00 Gjimnaz
15. Pedagogji -Etikë-Psikologji 24.02.2017 12:00 Gjimnaz
16. Arsim Qytetar 23.02.2017 11:30 Gjimnaz
17. Art Figurativ- Muzikor
18. Sport dhe aktiv. sportive 22.02.2017 13:00 Gjimnaz
19. Lëndët e Makinerisë 24.02.2017 12:00 Gjimnaz
20. Lëndët Elektroteknike 23.02.2017 10:00 Ish konvi.
21. Lëndët Ekonomike 23.02.2017 12:00 Kab. 12
22. Lëndët e Shëndetësisë - Motër medicinale 21.02.2017 14:00 Gjimnaz
23. Lëndët e Shëndetësisë -  Teknik laboratoriko-farmaceutik 21.02.2017 13:00 Ish konvi.
24. Mësim praktik -Shëndetësi 23.02.2017 12:00 Ish konvi.
25. Drejtësi 21.02.2017 12:00 Gjimnaz
26. Aktivitete Projektuese 24.02.2017 12:00 Gjimnaz

slajdi

VISUAL FUNDAMENTAL PARAMETERS
POWERFUL TIMELINE EDITOR
LAYER MANAGEMENT
Full screen video
Auto-play/pause video
HTML5
Youtube
Mighty video support
...